Política de privacidade

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Melar Galicia SL, en aplicación da normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, informa que os datos persoais que se recollen a través dos formularios do Sitio web: padelnocamiño.com, inclúense nos ficheiros automatizados específicos de usuarios dos servizos de Melar Galicia SL.

A recollida e tratamento automatizado dos datos de carácter persoal ten como finalidade o mantemento da relación comercial e o desempeño de tarefas de información, formación, asesoramento e outras actividades propias de Melar Galicia SL.

Estes datos unicamente serán cedidos a aquelas entidades que sexan necesarias co único obxectivo de dar cumprimento á finalidade anteriormente exposta.

Melar Galicia SL adopta as medidas necesarias para garantir a seguridade, integridade e confidencialidade dos datos conforme ao disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación dos mesmos.

O usuario poderá en calquera momento exercitar os dereitos de acceso, oposición, rectificación e cancelación recoñecidos no citado Regulamento (UE). O exercicio destes dereitos pode realizalo o propio usuario a través de email a: info@padelnocamiño.com ou na dirección: Rd de pontevedra – 15800 Melide.

O usuario manifesta que todos os datos facilitados por el son certos e correctos, e comprométese a mantelos
actualizados, comunicando os cambios a Melar Galicia SL.

Finalidade do tratamento dos datos persoais:

Con que finalidade trataremos os teus datos persoais?
En Melar Galicia SL, trataremos os teus datos persoais solicitados a través do Sitio web: padelnocamiño.com, coas seguintes finalidades:

1. En caso de contratación dos bens e servizos ofertados a través de padelnocamiño.com, para manter a relación contractual, así como a xestión, administración, información, prestación e mellora do
servizo.

2. Envío de información solicitada a través dos formularios dispostos en padelnocamiño.com.

3. Remitir boletíns ( newsletters), así como comunicacións comerciais de promocións e/ou publicidade de Melar Galicia SL e do sector.

Lembrámosche que podes opoñerche ao envío de comunicacións comerciais por calquera vía e en calquera momento, remitindo un correo electrónico á dirección indicada anteriormente.

Os campos dos devanditos rexistros son de enchemento obrigatorio, sendo imposible realizar as finalidades expresadas se non se achegan eses datos.

Por canto tempo consérvanse os datos persoais solicitados?

Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial ou non solicites a súa supresión e durante o prazo polo cal puidesen derivarse responsabilidades legais polos servizos prestados.

O tratamento dos teus datos realízase coas seguintes bases xurídicas que lexitiman o mesmo:

1. A solicitude de información e/ou a contratación dos servizos de Melar Galicia SL, cuxos termos e condicións poñeranse á túa disposición en todo caso, de forma previa a unha eventual contratación.

2. O consentimento libre, específico, informado e inequívoco, en tanto que che informamos poñendo á túa disposición a presente política de privacidade, que tras a lectura da mesma, en caso de estar conforme, podes
aceptar mediante unha declaración ou unha clara acción afirmativa, como o marcado dunha casa disposta para o efecto.

No caso de que non nos facilites os teus datos ou o fagas de forma errónea ou incompleta, non poderemos atender a túa solicitude, resultando do todo imposible proporcionarche a información solicitada ou levar a cabo a contratación dos servizos.

Destinatarios:

Os datos non se comunicarán a ningún terceiro alleo a Melar Galicia SL, salvo obrigación legal.

Como encargados de tratamento, temos contratados aos seguintes provedores de servizos, comprometéndose ao cumprimento das disposicións normativas, de aplicación en materia de protección de datos, no momento da súa contratación.

Pode consultar a política de privacidade e demais aspectos legais da compañía na seguinte ligazón: https://padelnocamino.com/politica-de-privacidade/

Datos recompilados por usuarios dos servizos

Nos casos en que o usuario inclúa ficheiros con datos de carácter persoal nos servidores de aloxamento compartido, Melar Galicia SL non se fai responsable do incumprimento por parte do usuario do RGPD.

Retención de datos en conformidade á LSSI

Melar Galicia SL informa de que, como prestador de servizo de aloxamento de datos e en virtude do establecido na Lei 34/2002 do 11 de xullo de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico ( LSSI), retén por un período máximo de 12 meses a información imprescindible para identificar a orixe dos datos aloxados e o momento en que se iniciou a prestación do servizo. A retención destes datos non afecta ao secreto das comunicacións e só poderán ser utilizados no marco dunha investigación criminal ou para a salvaguardia da seguridade pública, poñéndose ao dispor dos xuíces e/ou tribunais ou do Ministerio que así os requira.

A comunicación de datos ás Forzas e Corpos do Estado farase en virtude ao disposto na normativa sobre protección de datos persoais.

Dereitos propiedade intelectual

Melar Galicia SL é titular de todos os dereitos de autor, propiedade intelectual, industrial, “ know how” e cuantos outros dereitos gardan relación cos contidos do sitio web padelnocamiño.com e os servizos ofertados no mesmo, así como dos programas necesarios para a súa implementación e a información relacionada.

Non se permite a reprodución, publicación e/ou uso non estritamente privado dos contidos, totais ou parciais, do sitio web padelnocamiño.com sen o consentimento previo e por escrito.

Propiedade intelectual do software

O usuario debe respectar os programas de terceiros postos á súa disposición por Melar Galicia SL, aínda sendo gratuítos e/ou de disposición pública.

Melar Galicia SL dispón dos dereitos de explotación e propiedade intelectual necesarios do software.

O usuario non adquire dereito algún ou licenza polo servizo contratado, sobre o software necesario para a prestación do servizo, nin tampouco sobre a información técnica de seguimento do servizo, excepción feita dos dereitos e licenzas necesarios para o cumprimento dos servizos contratados e unicamente durante a duración dos mesmos.

Para toda actuación que exceda do cumprimento do contrato, o usuario necesitará autorización por escrito por parte de Melar Galicia SL, quedando prohibido ao usuario acceder, modificar, visualizar a configuración, estrutura e ficheiros dos servidores propiedade de Melar Galicia SL, asumindo a responsabilidade civil e penal derivada de calquera incidencia que se puidese producir nos servidores e sistemas de seguridade como consecuencia directa dunha actuación neglixente ou maliciosa pola súa banda.

Propiedade intelectual dos contidos aloxados

Prohíbese o uso contrario á lexislación sobre propiedade intelectual dos servizos prestados por Melar Galicia SL e, en particular de:

• A utilización que resulte contraria ás leis españolas ou que infrinxa os dereitos de terceiros.
• A publicación ou a transmisión de calquera contido que, a xuízo de Melar Galicia SL, resulte violento, obsceno, abusivo, ilegal, racial, xenófobo ou difamatorio.
• Os cracks, números de serie de programas ou calquera outro contido que vulnere dereitos da propiedade intelectual de terceiros.
• A recollida e/ou utilización de datos persoais doutros usuarios sen o seu consentimento expreso ou contravindo o disposto en Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016,
relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación dos mesmos.
• A utilización do servidor de correo do dominio e das direccións de correo electrónico para o envío de correo masivo non desexado.

O usuario ten toda a responsabilidade sobre o contido da súa web, a información transmitida e almacenada, as ligazóns de hipertexto, as reivindicacións de terceiros e as accións legais en referencia a propiedade intelectual.

Dereitos de terceiros e protección de menores.

O usuario é responsable respecto a as leis e regulamentos en vigor e as regras que teñen que ver co funcionamento do servizo en liña, comercio electrónico, dereitos de autor, mantemento da orde pública, así como principios universais de uso da internet.

O usuario indemnizará a Melar Galicia SL polos gastos que xerase a imputación de Melar Galicia SL nalgunha causa cuxa responsabilidade fose atribuíble ao usuario, incluídos honorarios e gastos de defensa xurídica, mesmo no caso dunha decisión xudicial non definitiva.

Protección da información aloxada

Melar Galicia SL realiza copias de seguridade dos contidos aloxados nos seus servidores, con todo non se responsabiliza da perda ou o borrado accidental dos datos por parte dos usuarios. De igual maneira, non garante a reposición total dos datos borrados polos usuarios, xa que os citados datos poderían ser suprimidos e/ou modificados durante o período do tempo transcorrido desde a última copia de seguridade.

Os servizos ofertados, excepto os servizos específicos de backup, non inclúen a reposición dos contidos conservados nas copias de seguridade realizadas por Melar Galicia SL, cando esta perda sexa imputable ao usuario; neste caso, determinarase unha tarifa acorde á complexidade e volume da recuperación, sempre previa aceptación do usuario.

A reposición de datos borrados só está incluída no prezo do servizo cando a perda do contido sexa debida a causas atribuíbles a Melar Galicia SL.

Comunicacións comerciais

En aplicación da LSSI. Melar Galicia SL non enviará comunicacións publicitarias ou promocionais por correo electrónico ou outro medio de comunicación electrónica equivalente que previamente non fosen solicitadas ou expresamente autorizadas polos destinatarios das mesmas.

No caso de usuarios cos que exista unha relación contractual previa, Melar Galicia SL si está autorizado ao envío de comunicacións comerciais referentes a produtos ou servizos de Melar Galicia SL que sexan similares aos que inicialmente foron obxecto de contratación co cliente.

En todo caso, o usuario, tras acreditar a súa identidade, poderá solicitar que non se lle faga chegar máis información comercial a través das canles de Atención ao Cliente.